Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       А.А. Стеценко
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2019
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Тахiон"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24487975
4. Місцезнаходження
Харківська , Шевченкiвський (умiстi), 61202, мiсто Харкiв, вул. Ахсарова, б. 11, кв. 18
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)712-02-08 (057)734-99-16
6. Електронна поштова адреса
tahion@kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2019
(дата)
2. Річна інформація опублікована у - -  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://tahion.kh.ua/?page_id=14 в мережі Інтернет 26.04.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Згiдно вищенаведеного перелiку не надається iнформацiя про одержанi лiцензiї у зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента лiцензiй. Емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб. Посади корпоративного секретаря немає. Рейтингова оцiнка не визначалась, оскiльки товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне (домiнуюче) становище та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому iнформацiя про рейтингове агентство не надається. Дивiденди у звiтному роцi не сплачувались. Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента немає. Привiлейованi акцiї не випускались. Процентнi, дисконтнi та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) а також похiднi цiннi папери не випускались. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались. Опис бiзнесу не наводиться, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, не залучав та доки не мав намiру залучати стороннiх iнвесторiв. Iнформацiя про аудиторський висновок та текст аудиторського висновку не наводиться, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, не здiйснював публiчне розмiщення цiнних паперiв та не проходив аудит рiчної фiнансової звiтностi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Борговi цiннi папери пiд гарантiї третьої особи не випускались. Випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не було. Iпотечне покриття вiдсутнє. Реєстру iпотечних активiв немає. Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, немає. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускались. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, оскiльки таких рiшень не приймалось (за винятком тих, на якi надана попередня згода). Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не надається, оскiльки таких правочинiв не вчинялось i рiшень щодо них не приймалось. З урахуванням Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 04.12.2018 р. № 854: Дата реєстрацiї емiтентом електронного документа — 26.04.2019 р. Вихiдний реєстрацiйний номер електронного документу №30. Рiчна iнформацiя не затверджувалась наглядовою радою, оскiльки такого органу управлiння в товариствi немає. Iнформацiя не затверджувалась загальними зборами, тому що вони вiдбулись 24.04.2019 р., i питання про затвердження рiчної iнформацiї не включалась до порядку денного, оскiльки при скликаннi зборiв (а як пiзнiше з'ясувалось, i на момент проведення) iнформацiя ще не була пiдготовлена, i акцiонери не могли ознайомитися з даною iнформацiєю пiд час пiдготовки до зборiв. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнюється тому, що емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнена тому, що посади корпоративного секретаря за звiтний перiод в товариствi створено не було. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється тому, що рейтинг цiннi папери товариства не проходили. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структур пiдроздiлiв емiтента не заповнюється, тому що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структур пiдроздiлiв емiтента немає. Iнформацiя про судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi не заповнюється у зв’язку з вiдсутнiстю у звiтному роцi таких судових справ. Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi: за звiтний перiод сплачено штрафних санкцiй у вигляд штрафу за податковими повiдомленнями-рiшеннями ГУ ДФС у Харкiвськiй областi вiд 27.09.2018 р. № 0154511213 за формою "Ш" на суму 72,31 грн., вiд 17.10.2018 р. № 0167291213 за формою "Ш" на суму 6,76 грн. Iнформацiя про органи управлiння: Загальнi збори товариства, вищiй орган товариства, персональний склад — акцiонери згiдно реєстру. Одноособовий виконавчий орган — директор Стеценко Андрiй Анатолiйович. Ревiзiйна комiсiя (посада ревiзора) передбачена статутом, але не створена. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не розкривається згiдно до положень ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Звiт керiвництва (звiт про управлiння): Складовою частиною Звiту керiвництва є Звiт про корпоративне управлiння. Звiт про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до вимог ч. 2 ст. 40-1 Закону України "По цiннi папери та фондовий ринок" був перевiрений ПП "Аудиторська фiрма "БГС Аудит", а по окремих пунктах, описаних у п. V- п. IX цього Звiту з корпоративного управлiння висловлено думку щодо того, чи пiдготовлений Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених вимог. 1. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення тощо. 2. Iнформацiя про розвиток емiтента. Приватне акцiонерне товариство "Тахiон" створено у 1996 р. як "Акцiонерне товариство "Тахiон" вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу Української РСР, Законiв України "Про господарськi товариства", "Про цiннi папери та фондову бiржу" та iнших нормативно-правових актiв. Товариство створено на невизначений строк. У 2011 р. найменування змiнено на "Приватне акцiонерне товариство "Енергооблiк" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" у редакцiї, що була чинна на той момент. У 2011 р. також був реорганiзований з колегiального на одноособовий виконавчий орган. З моменту створення товариства кiлькiсть акцiй та їх номiнальна вартiсть не змiнювалась. У 2011 р. акцiї товариства переведенi в без документарну форму. На даний момент емiтент у своїй дiяльностi керується Законом України "Про акцiонернi товариства", Цивiльним Кодексом України, Господарським Кодексом України, iншими нормативними актами України, положеннями статуту, а також внутрiшнiми правилами, процедурами, регламентами та iншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими вiдповiдно до статуту. Видами дiяльностi емiтента є: код КВЕД 26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї (основний); код КВЕД 46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням; код КВЕД 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї; код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук; код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв. Основний вид дiяльностi з моменту створення емiтента не змiнювався, товариство залишається одним з провiдних промислових пiдприємств України у галузi приладобудування. 3. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. Емiтент у 2018 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про: завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування; Схильностi емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає. 4. Звiт про корпоративне управлiння I. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Згiдно до п. 24 частини другої статтi 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв емiтента кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi та об'єднання юридичних осiб. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї емiтента на фондових бiржах не торгуються, товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. Практики корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги немає. II. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки товариством не приймалось таких рiшень. III. Iнформацiя про проведенi загальнi збори мiститься у вiдповiднiй частинi рiчної iнформацiї емiтента. IV. Iнформацiя про наглядову раду та виконавчий орган Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту, наглядова рада в товариствi вiдсутня. Iнформацiя про виконавчий орган не надається, оскiльки вiн є одноособовим (директор), i емiтент не належить до публiчних акцiонерних товариств та не є банком. V. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками. Основними характеристиками систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками є: забезпечення виробничої та фiнансової ефективностi господарської дiяльностi (наскiльки ефективно товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовiрнiсть збиткiв); забезпечення надiйностi, повноти та своєчасностi фiнансової та управлiнської iнформацiї; дотримання дiючих законодавчих та нормативних актiв; вчасне виявлення ризикiв дiяльностi, що впливають на формування фiнансової звiтностi товариства; адекватний розподiл обов'язкiв мiж працiвниками товариства(створення органiзацiйної структури господарської системи, яка б чiтко визначала iснуючi форми повноважень i пiдпорядкованостi). Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками реалiзується через органи управлiння i контролю — загальнi збори як вищий орган управлiння, директора — як виконавчий орган, що здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю пiдприємства. Комплексне функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих їм повноважень допомагають забезпечити внутрiшнiй контроль та реалiзувати програму, направлену на управлiння ризиками емiтента. Окремого положення про систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" товариство не має. VI. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй. Прямими власниками значного пакета акцiй є фiзичнi особи: Стеценко Анатолiй Iванович (50 простих iменних акцiй, що становить 50% статутного капiталу), Стеценко Андрiй Анатолiйович (50 простих iменних акцiй, що становить 20% статутного капiталу). Разом двi фiзичних особи є прямими власниками 100% статутного капiталу. VII. Iнформацiя про обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв товариства. У емiтента немає iнформацiї наявностi таких обмежень. VIII Порядок призначення та звiльнення посадових осiб товариства. Посадовою особою товариства фактично є директор. Наглядова рада та посада головного бухгалтера вiдсутнi, ревiзiйна комiсiя (посада ревiзора) не сформована. Директор обирається загальними зборами акцiонерiв. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом ревiзiйної комiсiї. Повноваження директора припиняються за рiшенням загальних зборiв. Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi директору в разi його звiльнення, документами товариства не передбаченi. IХ. Повноваження посадових осiб товариства. Повноваження директора визначенi статутом. Директор — одноосiбний виконавчий орган товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Директор також здiйснює передбаченi Законом "Про акцiонернi товариства" повноваження наглядової ради з пiдготовки та проведення загальних зборiв. Директор затверджує, вносить змiни та скасовує внутрiшнi документи товариства, окрiм установчих та положень про загальнi збори, директора та ревiзiйну комiсiю (ревiзора). У зв’язку з вiдсутнiстю наглядової ради до компетенцiї директора належить питання обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Директор пiдзвiтний загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених статутом товариства i законодавством. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. У разi неможливостi виконання директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою. У вiдповiдностi до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", аудиторською фiрмою — Приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма "БГС Аудит" перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах V-IX звiту про корпоративне управлiння. Основа для думки iз застереженням: "Необхiдно зазначити, що спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено, тодi як його наявнiсть удосконалила б систему корпоративного управлiння. Ревiзiйна комiсiя вiдсутня.". Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовiрностi окремих роздiлiв Звiту Товариства про корпоративне управлiння за 2018 рiк, що перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання. Висновок iз застереженням:"На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для думки iз застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складаннi окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, що перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання, не дотрималось в усiх суттєвих аспектах вимог статтi 401 “Звiт керiвництва” Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями) i не розкрило необхiдну iнформацiю вiдповiдно до встановлених законодавством критерiїв.". Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не заповнена тому, що протягом звiтного перiоду таких змiн у емiтента не вiдбувалося. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не розкривається згiдно до положень ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок» iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не заповнюється тому, що власникiв фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями у акцiонерного товариства немає. Iнформацiя про структуру капiталу: товариством розмiщено 100 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 200 гривень кожна на загальну суму 20000,00 гривень. Кожною простою акцiєю товариства акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть товариства. Одна акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери зобов'язанi: дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства. Публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру протягом звiтного року у товариства немає. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» не заповнюється у зв`язку з вiдсутнiстю їх випуску емiтентом. "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що власнi акцiї протягом звiтного року емiтент не викуповував. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не розкривається тому, що у товариства немає емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня у зв’язку з тим, що товариство не розмiщувало iншi цiннi папери, крiм акцiй. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента: У працiвникiв емiтента у власностi кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента є простих iменних акцiй у кiлькостi: Стеценко Андрiй Анатолiйович (50 простих iменних акцiй, що становить 50% статутного капiталу. Всього працiвниками емiтента належить 50 простих iменних акцiй, що становить 50 вiдсоткiв акцiй та 50 вiдсоткiв статутного капiталу. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi: загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента складає 100 штук; голосуючих акцiй, право голосу за якими обмежено, голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi – немає. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, оскiльки дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не сплачувалось. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється тому,що дiяльнiсть товариства не класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не заповнюється, тому що протягом звiтного року такi рiшення не приймалися. "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не заповнюється, тому що вимоги щодо розкриття iнформацiї про вчинення правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства згiдно до "Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених Рiшенням НКЦПФР № 854 вiд 04.12.2018 р. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента не надається, оскiльки згiдно з положеннями ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", аудиторський висновок розкривається у разi проходження аудиту, а емiтент не проходив аудит фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не розкривається тому, що товариство не є поручителем (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. Твердження щодо рiчної iнформацiї: Керiвництво ПрАТ "Тахiон" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї заявляє про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва – директор Стеценко Андрiй Анатолiйович. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, наявна в емiтента: за iнформацiєю, якою володiє товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом: будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає. товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, тому вiдсутня Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та iнформацiя по пiдпунктам 1-5 пункту 37 "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що товариство не має кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками. У товариства немає iпотечних сертифiкатiв, iпотечних активiв, сертифiкатiв ФОН, тому не заповнюється: Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН , Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН. Примiтки: в Iнформацiї щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента та про володiння посадовими особами акцiями емiтента не заповнено iдентифiкацiйний код юридичної особи, оскiльки у складi посадових осiб товариства немає юридичних осiб.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Тахiон"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 509870
3. Дата проведення державної реєстрації
26.11.1996
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
20000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
36
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами ї устаткуванням
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, директор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26007259773500
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26007259773500

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор i головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Андрiй Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища, у 1992 р. закiнчив Харкiвський державний унiверситет за спецiальнiстю радiофiзика.
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнших посад протягом останнiх п’яти рокiв не обiймав.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.09.1997 На невизначений строк
9) Опис
Директор має повноваження та несе обов'язки згiдно статуту товариства. Стаж керiвної роботи - 26 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди за 2018 р. становить 44911,23 грн. Директор ПрАТ "Тахiон" за сумiсництвом обiймає посаду директора ПрАТ "Енергооблiк" (м. Харкiв, вул. Мала Панасiвська, 1) i посаду директора ТОВ фiрма "Тахiон ЛТД" (м. Харкiв, вул. Ахсарова, 11, кв. 18). Iнших посад протягом останнiх п’яти рокiв не обiймав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо зазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор i головний бухгалтер Стеценко Андрiй Анатолiйович 50 50.00000000000 50 0 0 0
Усього 50 50.00000000000 50 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Стеценко Анатолiй Iванович 50 50.00000000000 50 0
Стеценко Андрiй Анатолiйович 50 50.00000000000 50 0
Усього 100 100.00000000000 100 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2018
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис На зборах розглядались таки питання: 1. Звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 2. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2017 рiк. 3. Розподiл прибутку товариства. 4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинитися товариством. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. З питання №1 порядку денного прийнято рiшення затвердити звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської товариства за 2017 рiк. З питання №2 порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2016 рiк. З питання №3 порядку денного прийнято рiшення прибуток за 2017 рiк залишити у розпорядженнi товариства, дивiденди за акцiями товариства з прибутку за 2017 рiк не сплачувати. З питання №4 порядку денного прийнято рiшення попередньо надати надати згоду на вчинення значних правочинiв якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме правочинiв, характером яких є виконання товариством робiт з виготовлення контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 10,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є виконання товариством дослiдно-конструкторських робiт з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 8,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є продаж товариством контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю 10,0 млн. грн.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Акцiонерне товариство "Мегабанк"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09804119
Місцезнаходження 61002 Україна Харківська м. Харкiв вул. Алчевських, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263494
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (057) 700-49-13
Факс (057) 700-49-13
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме Депозитарна дiяльнiсть Депозитарної установи. Емiтент користується послугами Депозитарної установи на пiдставi договору. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiя АЕ № 263494 вiд 01.10.2013 р., строк дiї з 01.10.2013 необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-40
Факс (044) 591-04-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випускiв цiнних паперiв. З 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему України". Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "БГС Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31235849
Місцезнаходження 61024 Україна Харківська м. Харкiв вул. Гуданова, 9/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4659
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.01.2016
Міжміський код та телефон (057) 714-01-90
Факс (057) 714-01-90
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис На пiдставi договору аудиторською фiрмою за завданням емiтента складений звiт з надання впевненостi щодо звiту керiвництва про корпоративне управлiння. Перiод, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2018р. – 31.12.2018р. Свiдоцтво про включення ПП "Аудиторська фiрма "БГС Аудит" до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 28.01.2016 р. № 4659 чинне до 28.01.2021 р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.02.2011 27/20/1/11 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000114169 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 200.000 100 20000.000 100.000000000000
Опис Спосiб розмiщення акцiй приватний (закритий). На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно оформленi позабiржовi ринки ЦП) торгiвля цiнними паперами емiтента у 2018 роцi не здiйснювалася. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi немає. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2448.7 2760.1 0.000 0.000 2448.7 2760.1
будівлі та споруди 784.2 816.6 0.000 0.000 784.2 816.6
машини та обладнання 1353.5 1661.4 0.000 0.000 1353.5 1661.4
транспортні засоби 33.6 5.3 0.000 0.000 33.6 5.3
земельні ділянки 275.0 275.0 0 0 275.0 275.0
інші 2.4 1.8 0.000 0.000 2.4 1.8
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 2448.7 2760.1 0.000 0.000 2448.7 2760.1
Опис Станом на 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв становила: - будiвлi та споруди — 1417,3 тис. грн., знос — 600,7 тис. грн.; - машини та обладнання — 4082,7 тис. грн., знос — 2421,3 тис. грн.; - транспортнi засоби — 276,9 тис. грн., знос — 271,6 тис. грн., - земельнi дiлянки — 275,0 тис. грн., - iншi — 1,8 тис. грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п. 26 нацiонального П(С)БО №7 "Основнi засоби" за нормами i методом, передбаченим податковим законодавством. Строки корисного використання визначенi в дiапазонi: будiвлi та споруди —25-40 рокiв, машини та обладнання — 10-20 рокiв, транспортнi засоби — 5-10 рокiв. Середнiй ступiнь зносу та використання (вiдповiдно) становить для будiвель, споруд 42,38%, машин та обладнання 59,31%, транспортних засобiв 98,09%. У 2018 роцi вибуло: будiвлi та споруди на 0,0 тис. грн.., машини та обладнання на 35,0 тис. грн., транспортнi засоби на 0,0 тис. грн., земельнi дiлянки на 0,0 тис. грн., iншi на 0,0 тис. грн. Надiйшло за рiк: будiвлi та споруди на 87,5 тис. грн., машини та обладнання на 796,9 тис. грн., транспортнi засоби на 0,0 тис. грн., земельнi дiлянки на 0,0 тис. грн., iншi на 0,0 тис. грн. Визнання та оцiнка основних засобiв здiйснювалась у вiдповiдностi з П(С)БО №7 "Основнi засоби". В П(С)БО визначенi наступнi види оцiнки основних засобiв: первiсна вартiсть основних засобiв визначається як фактична собiвартiсть основних засобiв у сумi грошових коштiв, сплачених при придбаннi або створенi необоротних активiв. Переоцiнена вартiсть — це вартiсть основних засобiв пiсля проведення їх переоцiнки. Вартiсть, яка амортизується, представляє собою первiсну або переоцiнену вартiсть об'єкта основних засобiв за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть визначається як сума коштiв або вартiсть iнших активiв. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбачених ПКУ. Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 10553.0 10400.9
Статутний капітал (тис. грн.) 20.000 20.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20.000 20.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 та та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) - (Довгостроковi зобов"язання + Поточнi зобов"язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв).
Висновок Вартiсть чистих активiв емiтента та розмiр статутного капiталу вiдповiдають вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 59.71 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 399.8 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 459.5 X X
Опис: Вiдображенi в балансi поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. Кредитiв банку та iнших довгострокових зобов'язань на балансi Товариства станом на 31.12.2018 р. немає. В складi зобов'язань борги, по яким виплачуються винагороди, вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань становить 386,3 тис. грн., у т.ч. зобов'язання за цiнними паперами - 0,0 тис. грн., борг постачальникам – 278,4 тис.грн., перед бюджетом - 59,7 тис. грн., з оплати працi – 0,9 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання 47,3 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 24.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв 28000 10400.9 269.2 Виконання товариством робiт з виготовлення контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 10,0 млн. грн., виконання товариством дослiдно-конструкторських робiт з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 8,0 млн. грн., продаж товариством контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю 10,0 млн. грн. 24.04.2017 http://tahion.kh.ua
Опис:
Черговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 24.04.2018 р., прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме правочинiв, характером яких є виконання товариством робiт з виготовлення контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 10,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є виконання товариством дослiдно-конструкторських робiт з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 8,0 млн. грн., правочинiв, характером яких є продаж товариством контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю 10,0 млн. грн. Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 10400,9 тис. грн. Загальна гранична сукупна вартiсть правочинiв, на якi надана попередня згода — 28,0 млн. грн., що становить 269,2 вiдсотка вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 100 шт., для участi в загальних зборах зареєстрованi 100 голосуючих акцiй, за прийняття рiшення про поперечне надання згоди на вчинення значних правочинiв проголосували 100 голосуючих акцiй, проти — 0 акцiй.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.04.2018 24.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2018 1 0
2 2017 1 0
3 2016 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): н/д Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства н/д
Інше (зазначити) н/д
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення н/д
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення н/д

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) н/д

н/д

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена.
Інші (запишіть) н/д

н/д
Наглядова рада не створена.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не створена. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) н/д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) н/д

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) н/д

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння не приймався.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Тахiон" за ЄДРПОУ 24487975
Територія за КОАТУУ 6310137900
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 232
Вид економічної діяльності за КВЕД 26.51
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вул. Ахсарова, 11, кв. 18, м. Харкiв, Харкiвська обл., 61202, т. (057)777-02-79

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 505.8 274.2
Основні засоби: 1010 2629.2 4314.6
- первісна вартість 1011 5909.3 8211.9
- знос 1012 ( 3280.1 ) ( 3897.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 3135.0 4588.8
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1342.1 1600.9
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 3280.0 2527.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 403.6 353.0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2240.2 1482.5
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0.8
Усього за розділом II 1195 7265.9 5964.2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 10400.9 10553.0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20.0 20.0
Додатковий капітал 1410 3.6 3.6
Резервний капітал 1415 163.6 163.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9741.5 9906.3
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 9928.7 10093.5
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 61.4 73.2
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 100.3 278.4
розрахунками з бюджетом 1620 240.5 59.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 181.9 36.2
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 32.2 0.9
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 37.8 43.7
Усього за розділом IІІ 1695 410.8 386.3
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 10400.9 10553.0

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4261.3 8093.8
Інші операційні доходи 2120 312.6 411.3
Інші доходи 2240 0.2 13.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4574.1 8518.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2706.2 ) ( 5212.1 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1666.5 ) ( 2295.2 )
Інші витрати 2270 ( 0.4 ) ( 1.1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 4373.1 ) ( 7508.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 201.0 1010.5
Податок на прибуток 2300 ( 36.2 ) ( 181.9 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 164.8 828.6


Примітки до балансу -
Примітки до звіту про фінансові результати -
Керівник Стеценко Андрiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Стеценко Андрiй Анатолiйович