Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       А.А. Стеценко
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Тахiон"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24487975
4. Місцезнаходження
Харківська , Дзержинський (у мiстi), 61202, мiсто Харкiв, вул. Ахсарова, б. 11, кв. 18
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)712-02-08 (057)734-99-16
6. Електронна поштова адреса
tahion@kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у д/н д/н  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://tahion.kh.ua в мережі Інтернет 27.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi немає. У створеннi юридичних осiб емiтент участi не брав. Посади корпоративного секретаря немає. Рейтингова оцiнка не визначалась, оскiльки товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне (домiнуюче) становище та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому iнформацiя про рейтингове агентство не надається. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй, iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент, не наводиться у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента немає. Привiлейованi акцiї не випускались. Процентнi, дисконтнi та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) а також похiднi цiннi папери не випускались. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались. Опис бiзнесу не наводиться, оскiльки його надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Текст аудиторського висновку не наводиться, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством та не здiйснював публiчне розмiщення цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Борговi цiннi папери пiд гарантiї третьої особи не випускались. Випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не було. Iпотечне покриття вiдсутнє. Реєстру iпотечних активiв немає. Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, немає. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Тахiон"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 509870
3. Дата проведення державної реєстрації
26.11.1996
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
20000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
29
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами ї устаткуванням
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя не наводится, оскiлькi емiтент є акцiонерним товариством.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26007259773500
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26007259773500

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор i головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Андрiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МТ 206277 18.01.2012 Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища, у 1992 р. закiнчив Харкiвський державний унiверситет за спецiальнiстю радiофiзика.
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнших посад протягом останнiх п’яти рокiв не обiймав.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.1997 На невизначений строк
9) Опис
Директор має повноваження та несе обов'язки згiдно статуту товариства. Стаж керiвної роботи - 22 роки. Розмiр винагороди не наводится, оскiлькi емiтент є приватним акцiонерним товариством та не здiйснював публiчного розмiщення цiнних паперiв. Директор ПрАТ "Тахiон" за сумiсництвом обiймає посаду директора ПрАТ "Енергооблiк" (м. Харкiв, вул. Мала Панасiвська, 1) i посаду директора ТОВ фiрма "Тахiон ЛТД" (м. Харкiв, вул. Ахсарова, 11, кв. 18). Iнших посад протягом останнiх п’яти рокiв не обiймав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо зазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор i головний бухгалтер Стеценко Андрiй Анатолiйович МТ 206277 18.01.2012 Дзержинськiй РВ ХМУ ГУМС України в Харкiвськiй областi 50 50.00000000000 50 0 0 0
Усього 50 50.00000000000 50 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Стеценко Анатолiй Iванович ММ 182378 02.04.1999 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 50 50.00000000000 50 0 0 0
Стеценко Андрiй Анатолiйович МТ 206277 18.01.2012 Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 50 50.00000000000 50 0 0 0
Усього 100 100.00000000000 100 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2014
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис На зборах розглядались таки питання: 1. Звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду. 2. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк та порядку розподiлу прибутку (у тому числi виплата дивiдендiв). 3. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. З питання №1 порядку денного прийнято рiшення затвердити звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської товариства за 2013 рiк. З питання №2 порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк. Нарахувати та виплатити протягом червня 2014 року дивiденди за простими акцiями товариства у розмiрi 3 400,00 гривень на кожну акцiю на загальну суму 340 000,00 гривень. З питання №3 порядку денного прийнято рiшення схвалити значнi правочини, яки можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме правочини, характером яких є виконання товариством робiт з виготовлення контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 3,0 млн. грн., правочини, характером яких є виконання товариством дослiдно-конструкторських робiт з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 2,0 млн. грн., правочини, характером яких є продаж товариством контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю 3,0 млн. грн.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.05.2014
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Проведення зборiв iнiцiював акцiонер Стеценко Анатолiй Iванович, який є власником 50 вiдсоткiв простих акцiй товариства. На зборах розглядались таки питання: 1. Внесення змiн до статуту товариства. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. З питання №1 порядку денного прийнято рiшення затвердити змiни до статуту товариства щодо розширення перелiку питань, якi належать до виключної компетенцiї загальних зборiв товариства та механiзму реалiзацiї переважного права акцiонерiв на придбання акцiї, що продаються iншими акцiонерами товариства, доручити пiдписати змiни Стеценку Анатолiю Iвановичу, а подати на реєстрацiю в Реєстрацiйну службу Харкiвського мiського управлiння юстицiї директору товариства Стеценку Андрiю Анатолiйовичу.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.02.2011 27/20/1/11 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000114169 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 200.000 100 20000.000 100.000000000000
Опис Спосiб розмiщення акцiй приватний (закритий). На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно оформленi позабiржовi ринки ЦП) торгiвля цiнними паперами емiтента у 2014 роцi не здiйснювалася. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi немає. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1567.1 1633.9 0.000 0.000 1567.1 1633.9
будівлі та споруди 789.2 874.9 0.000 0.000 789.2 874.9
машини та обладнання 548.8 560.6 0.000 0.000 548.8 560.6
транспортні засоби 224.2 194.2 0.000 0.000 224.2 194.2
інші 4.9 4.2 0.000 0.000 4.9 4.2
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 1567.1 1633.9 0.000 0.000 1567.1 1633.9
Опис Станом на 31 грудня 2014 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв становила: - будiвлi, споруди — 1257,8 тис. грн., знос —382,9 тис. грн.; - машини та обладнання — 1478,1 тис. грн., знос — 917,5 тис. грн.; - транспортнi засоби — 301,8 тис. грн., знос — 107,6 тис. грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п. 26 нацiонального П(С)БО №7 за нормами i методом, передбаченим податковим законодавством. строки корисного використання визначенi в дiапазонi: будiвлi та споруди — 25-40 рокiв, виробничi машини та обладнання — 10-20 рокiв, транспортнi засоби — 5-10 рокiв. Середнiй ступiнь зносу та використання (вiдповiдно) становить для будiвель, споруд 30,44%, машин та обладнання 62,07%, транспортних засобiв 35,65%. У 2014 роцi вибуло: будiвлi та споруди на 0,0 тис. грн., машини та обладнання на 13,1 тис. грн., транспортнi засоби на 60,3 тис. грн. Надiйшло за рiк: будiвлi та споруди на 131,0 тис. грн., машини та обладнання на 204,5 тис. грн., iнших — на 68,1 тис. грн. Визнання та оцiнка основних засобiв здiйснювалась у вiдповiдностi з П(С)БО №7 "Основнi засоби". В П(с)БО визначенi наступнi види оцiнки основних засобiв: Первiсна вартiсть основних засобiв визначається як фактична собiвартiсть основних засобiв у сумi грошових коштiв, сплачених при придбаннi або створенi необоротних активiв. Переоцiнена вартiсть — це вартiсть основних засобiв пiсля проведення їх переоцiнки. Вартiсть, яка амортизується, представляє собою первiсну або переоцiнену вартiсть об'єкта основних засобiв за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть визначається як сума коштiв або вартiсть iнших активiв. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбачених НКУ. Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 6488.9 4041.0
Статутний капітал (тис. грн.) 20.000 20.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20.000 20.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом мiнiстерства фiнансiв україни31.03.1999р. № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) - (Довгостроковi зобов"язання + Поточнi зобов"язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв).
Висновок Вартiсть чистих активiв емiтента та розмiр статутного капiталу вiдповiдають вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 42.5 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 204.9 X X
Усього зобов'язань X 247.4 X X
Опис: Вiдображенi в балансi поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. Кредитiв банку та iнших довгострокових зобов'язань на балансi Товариства станом на 31.12.2014 р. немає. В складi зобов'язань боргi, по яким виплачуються винагороди, вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань становить 247.4 тис.грн., у т.ч. зобов'язання за цiнними паперами — 0,0 тис.грн., борг постачальникам — 147.8 тис.грн., перед бюджетом — 42.5 тис. грн., з оплати працi — 0,0 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання — 57.1 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Центр аудиторських послуг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22693955
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вулиця Кооперативна, будинок 18, м. Харкiв, 61003
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4667 29.09.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 2 1
2 2013 2 1
3 2012 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): н/д Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена.
Інші (запишіть) н/д

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не створена. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) н/д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) н/д

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) н/д

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Тахiон" за ЄДРПОУ 24487975
Територія за КОАТУУ 6310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 232
Вид економічної діяльності за КВЕД 26.51
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вул. Ахсарова, 11, кв. 18, м. Харкiв, Харкiвська обл., т. (057)734-98-51

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 40.1 235.4
Основні засоби: 1010 1881.3 1938.8
- первісна вартість 1011 3304.9 3634.4
- знос 1012 ( 1423.6 ) ( 1695.6 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1921.4 2174.2
II. Оборотні активи
Запаси 1100 947.0 995.1
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 869.6 1746.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 6.3 3.6
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 69.2 178.5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 558.3 1635.8
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 4.3 2.2
Усього за розділом II 1195 2454.7 4562.1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 4376.1 6736.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20.0 20.0
Додатковий капітал 1410 3.6 3.6
Резервний капітал 1415 163.6 163.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3854.3 6301.7
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 0 0
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 4041.5 6488.9
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 275.0 147.8
розрахунками з бюджетом 1620 45.5 42.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 14.1 57.1
Усього за розділом IІІ 1695 334.6 247.4
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 4376.1 6736.3

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4698.7 3765.8
Інші операційні доходи 2120 ( 1481.1 ) ( 69.8 )
Інші доходи 2240 15.4 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 6195.2 3835.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1910.8 ) ( 1268.7 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1102.9 ) ( 594.4 )
Інші витрати 2270 ( 44.2 ) ( 0.9 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 3057.9 ) ( 1864.0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 3137.3 ) ( 1971.6 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 3137.3 1971.6


Примітки до балансу Облiкова полiтика у ПРАТ "ТАХIОН" регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПРАТ "ТАХIОН", "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 03 сiчня 2012 року № 03-01Т/2012-Б.
Основнi засоби:
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю. Основнi засоби, придбанi до 1996 року, вiдображаються з урахуванням переоцiнок, здiйснених вiдповiдно до Постанов Кабiнету Мiнiстрiв України. Товариство має на облiку основнi засоби промислового та непромислового характеру. Знос нараховується методом, встановленим податковим законодавством.
Станом на 31.12.2014 року у ПРАТ "ТАХIОН" є в наявностi власнi необоротнi активи:
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї складають 235,4 тис. грн.., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 195,3 тис. грн.
Основнi засоби складають:
по первiснiй вартостi на суму – 3 634,4 тис. грн.;
– знос яких складає – 1 695,6 тис. грн.;
– залишкова вартiсть становить – 1 938,8 тис. грн.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 2 "Основнi засоби”. У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Дооцiнка та уцiнка у 2014 роцi не проводилась. Для вiдображення у облiку оцiнки основних засобiв пiдприємством обрано, згiдно НСБО №7 "Основнi засоби” – модель собiвартостi. Методи визначення зносу вибранi у ПРАТ "ТАХIОН" протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, що ПРАТ "ТАХIОН" застосовує, прямий метод, згiдно МСБО 7 „Звiт про рух грошових коштiв”, де розкрито iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. (Надходження та використання грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi)
Станом на 31.12.2014 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 1 635,8 тис. грн.
Вiдомостi про власний капiтал.
Зареєстрований капiтал станом на 31.12.2014 року становить 20 (Двадцять тисяч) грн., який роздiлений на 100(Cто) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 200,0 (Двiстi) грн. .Зареєстрований капiтал повнiстю сплачений у сумi 20 (Двадцять тисяч) грн., тобто 100 вiдсоткiв.
Станом на 31.12.2014 року додатковий капiтал складає 3,6 тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився.
Станом на 31.12.2014 року резервний капiтал складає 163,6 тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився.
Станом на 31.12.2014 року нерозподiлений прибуток складає 6 301,7 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 2 447,4 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу ПРАТ "ТАХIОН" складає 6 488,9 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 2 447,4 тис. грн.
Зобов’язання:
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2014 року вiдсутнi.
Поточна кредиторська заборгованiсть на 31.12.2014 року складає 247,4 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 872 тис.(Кредиторська заборгованiсть є поточною зi термiном виникнення до одного року),
а саме:
– поточнi заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями вiдсутнi,
– за векселями – вiдсутня.
– за товари, роботи, послуги – 147,8 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 127,2 тис. грн.,
– з бюджетом – 42,5 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 3,0 тис. грн.,
– зi страхування – вiдсутня,
– з оплати працi – вiдсутня,
– за отриманими авансами – вiдсутня,
– iншi поточнi зобов'язання – 57,1 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 43,0 тис. грн.
Поточнi зобов’язання облiковуються за номiнальною вартiстю.
Примітки до звіту про фінансові результати Звiт про фiнансовi результати акцiонерного товариства складений на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з вимогами НСБО для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв i процедур при вiдображеннi поточних операцiй у облiку.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 4 698,7 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи – 1 481,7 тис. грн.
Iншi доходи – 15,4 тис. грн.
Разом чистi доходи складають – 6 195,2 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 1 910,8 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати – 1 102,9тис. грн.
Iншi витрати – 44,2 тис. грн.
Разом витрати склали – 3 057,9 тис. грн.
Чистий прибуток (ряд 2350) за звiтний 2014 рiк становить – 3 137,3 тис. грн.
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцiю складає 31,37 грн.
Керівник Стеценко Андрiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Стеценко Андрiй Анатолiйович