Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       А.А. Стеценко
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.05.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Тахiон"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24487975
1.4. Місцезнаходження емітента
Харківська , Дзержинський (у мiстi), 61202, мiсто Харкiв, вул. Ахсарова, б. 11, кв. 18
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(057)712-02-08 (057)734-99-16
1.6. Електронна поштова адреса емітента
tahion@kharkov.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України. 81 (3631)   29.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://tahion.kh.ua в мережі Інтернет 26.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi немає. До будь-яких об'єднань пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань за галузевим, територiальним та iншими принципами) товариство не належить. Рейтингова оцiнка не визначалась, оскiльки товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне (домiнуюче) становище та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому iнформацiя про рейтингове агентство не надається. Iнформацiя про органи управлiння акцiонерним товариством не надається. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй, iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi, iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, не наводиться у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Привiлейованi акцiї не випускались. Процентнi, дисконтнi та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) а також похiднi цiннi папери не випускались. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались. Облiгацiї, iншi та похiднi цiннi папери не випускались, бланки сертифiкатiв не замовлялись i не видавались. У звiтному перiодi сертифiкати цiнних паперiв власникам не видавались. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй не надається, оскiльки випуск акцiй товариства переведено у бездокументарну форму iснування. Опис бiзнесу не наводиться, оскiльки його надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Борговi цiннi папери пiд гарантiї третьої особи не випускались. Випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не було. Iпотечне покриття вiдсутнє. Реєстру iпотечних активiв немає. Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, немає. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускались.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Тахiон"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Тахiон"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
61202
3.1.5. Область, район
Харківська , Дзержинський (у мiстi)
3.1.6. Населений пункт
мiсто Харкiв
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Ахсарова, б. 11, кв. 18
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 № 509870
3.2.2. Дата державної реєстрації
26.11.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
20000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
20000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
3.3.2. МФО банку
351005
3.3.3. Поточний рахунок
26007259773500
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "УкрСиббанк"
3.3.5. МФО банку
351005
3.3.6. Поточний рахунок
26007259773500
3.4. Основні види діяльності
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами ї устаткуванням
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор i головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Андрiй Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МТ 206277 18.01.2012 Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
У 1992 р. закiнчив Харкiвський державний унiверситет за спецiальнiстю радiофiзика.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фонд "Дитинство" iм. Н.К. Крупської, заступник директора науково-технiчного вiддiлу.
6.1.8. Опис
Директор має повноваження та несе обов'язки згiдно статуту товариства. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Розмiр винагороди, виплаченої у звiтному перiодi, складає 28438,92 грн. Директор ПрАТ "Тахiон" за сумiсництвом обiймає посаду директора ПрАТ "Енергооблiк" (м. Харкiв, вул. Мала Панасiвська, 1) i посаду директора ТОВ фiрма "Тахiон ЛТД" (м. Харкiв, вул. Ахсарова, 11, кв. 18). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi вищезазначеної посадової особи протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор i головний бухгалтер Стеценко Андрiй Анатолiйович МТ 206277 18.01.2012 Дзержинськiй РВ ХМУ ГУМС України в Харкiвськiй областi 50 50.00000000000 50 0 0 0
Усього 50 50.00000000000 50 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Стеценко Анатолiй Iванович ММ 182378 02.04.1999 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 50 50.00000000000 50 0 0 0
Стеценко Андрiй Анатолiйович МТ 206277 18.01.2012 Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 50 50.00000000000 50 0 0 0
Усього 100 100.00000000000 100 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.01.2012
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Позачерговi збори проведенi у виконання розпорядження Харкiвського територiального управлiння ДКЦФР про внесення змiн до установчих документiв емiтента. При скликаннi зборiв на порядок денний були винесенi таки питання: 1. Внесення змiн до статуту Товариства згiдно з розпорядженням Харкiвського територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 2. Додаткова виплата дивiдендiв за простими акцiями Товариства. 3. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинитися Товариством. За пропозицiєю голови зборiв Стеценка А.I. зборами прийнято рiшення виключити з порядку денного питання про попереднє схвалення значних правочинiв та затверджений такий перелiк питань, що виносяться на голосування: 1. Внесення змiн до статуту Товариства згiдно з розпорядженням Харкiвського територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 2 Додаткова виплата дивiдендiв за простими акцiями Товариства. З питання №1 прийнято рiшення затвердити змiни до статуту Товариства згiдно з розпорядженням Харкiвського територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та доручити подати їх на реєстрацiю в Департамент державної реєстрацiї юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв виконавчого комiтету Харкiвської мiської Ради директору товариства — Стеценку Андрiю Анатолiйовичу. З питання №2 прийнято рiшення додатково виплатити дивiденди за простими акцiями Товариства iз нерозподiленого прибутку у розмiрi 40,00 грн. по кожнiй акцiї у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про додаткову виплату дивiдендiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2012
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис На зборах розглядались таки питання: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.2. Обрання голови, секретаря зборiв, лiчильної комiсiї. 3. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк та порядку розподiлу прибутку (у тому числi виплата дивiдендiв). 5. Внесення змiн до статуту Товариства. 6. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинитися Товариством. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. З питань №1-2 порядку денного прийнято рiшення визнати наявнiсть кворуму зборiв. Обрати головою зборiв Стеценка Анатолiя Iвановича, а секретарем зборiв Стеценка Андрiя Анатолiйовича. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Стеценко Анатолiй Iванович — голова комiсiї, Стеценко Андрiй Анатолiйович — секретар комiсiї. З питання №3 порядку денного прийнято рiшення затвердити звiт директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. З питання №4 порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2011 р. Виплатити з прибутку товариства за 2011 рiк дивiденди за простими акцiями у розмiрi 500,00 гривень по кожнiй акцiї у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. З питання №5 порядку денного прийнято рiшення не вносити змiни до статуту Товариства. З питання №6 порядку денного прийнято рiшення схвалити значнi правочини, яки можуть вчиняться товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме правочини, характером яких є виконання товариством робiт з виготовлення контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 3,0 млн. грн., правочини, характером яких є виконання товариством дослiдно-конструкторських робiт з граничною сукупною вартiстю робiт у розмiрi 2,0 млн. грн., правочини, характером яких є продаж товариством контрольно-вимiрювального обладнання з граничною сукупною вартiстю 3,0 млн. грн.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.02.2011 27/20/1/11 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000114169 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 200.000 100 20000.000 100.000000000000
Опис Спосiб розмiщення акцiй приватний (закритий). На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно оформленi позабiржовi ринки ЦП) торгiвля цiнними паперами емiтента у 2012 роцi не здiйснювалася. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi немає. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював.
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1354.200 1794.200 0.000 0.000 1313.000 1477.000
будівлі та споруди 857.000 799.000 0.000 0.000 857.000 799.000
машини та обладнання 448.000 561.000 0.000 0.000 448.000 561.000
транспортні засоби 1.000 112.000 0.000 0.000 1.000 112.000
інші 48.200 322.200 0.000 0.000 7.000 5.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 1354.200 1794.200 0.000 0.000 1354.200 1794.200
Опис Станом на 31 грудня 2012 року первiсна вартiстьосновних засобiв - 2979,6 тис. грн., сума зносу - 1185.4 тис.грн.. Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п. 26 нацiонального П(С)БО №7 за нормами i методом, передбаченим податковим законодавством. строки корисного використання визначенi в дiапазонi: будiвлi та споруди — 25-40 рокiв, виробничi машини та обладнання — 10-20 рокiв, транспортнi засоби — 5-10 рокiв. Середнiй ступiнь зносу та використання (вiдповiдно) становить для будiвель, споруд 26,92%, машин та обладнання 50,69%, транспортних засобiв 21,96%. У 2012 роцi вибуло: будiвлi та споруди на 22,9 тис. грн., машини та обладнання на 35,2 тис. грн., транспортнi засоби на 0,00 тис. грн. Надiйшло за рiк: будiвлi та споруди на 0,00 тис. грн., машини та обладнання на 244,8 тис. грн., транспортнi засоби на 118,1 тис. грн., iнших — на 26,1 тис. грн. Визнання та оцiнка основних засобiв здiйснювалась у вiдповiдностi з П(С)БО №7 "Основнi засоби". В П(с)БО визначенi наступнi види оцiнки основних засобiв: Первiсна вартiсть основних засобiв визначається як фактична собiвартiсть основних засобiв у сумi грошових коштiв, сплачених при придбаннi або створенi необоротних активiв. Переоцiнена вартiсть — це вартiсть основних засобiв пiсля проведення їх переоцiнки. Вартiсть, яка амортизується, представляє собою первiсну або переоцiнену вартiсть об'єкта основних засобiв за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть визначається як сума коштiв або вартiсть iнших активiв. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбачених НКУ. Обмежень на використання майна емiтента немає.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3110.000 1344.600
Статутний капітал (тис. грн.) 20.000 20.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20.000 20.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом мiнiстерства фiнансiв україни31.03.1999р. № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) - (Довгостроковi зобов"язання + Поточнi зобов"язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв).
Висновок Вартiсть чистих активiв емiтента та розмiр статутного капiталу вiдповiдають вимогам чинного законодавства.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 55.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 701.100 X X
Усього зобов'язань X 762.100 X X
Опис: Вiдображенi в балансi поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. Кредитiв банку та iнших довгострокових зобов'язань на балансi Товариства станом на 31.12.2012 р. немає. В складi зобов'язань боргi, по яким виплачуються винагороди, вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань становить 762,1 тис.грн., у т.ч. зобов'язання за цiнними паперами — 0,0 тис.грн., борг постачальникам — 639,7 тис.грн., перед бюджетом — 55,0 тис. грн., з оплати працi — 0,7 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання — 66,7 тис.грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 2 1
2 2011 3 2
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): н/д Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена.
Інші (запишіть) н/д

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не створена. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглiдова рада не створена.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): н/д Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Ні Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) н/д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) н/д

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрки не проводились.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились.
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) У 2011 р. проведена дематерiалiзацiя акцiй емiтента i був припинений договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
н/д
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
н/д
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
н/д
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
н/д
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
н/д
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
н/д
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
н/д
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
н/д
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
н/д
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
н/д
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
н/д

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Тахiон" за ЄДРПОУ 24487975
Територія за КОАТУУ 6310136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 232
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 26.51
Середня кількість працівників 33
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Харкiвська обл. 61202 Харкiв вул. Ахсарова, б. 11, кв. 18
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 23.8
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1354.2 1794.2
- первісна вартість 031 2382.6 2979.6
- знос 032 ( 1028.4 ) ( 1185.4 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 1354.2 1812.0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 187.1 380.1
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 599.1 568.7
- первісна вартість 161 599.1 568.7
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.9 3.6
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 336.9 84.1
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1.3 34.9
- у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 365.8 882.6
Інші оборотні активи 250 68.8 99.9
Усього за розділом II 260 1559.9 2053.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 2914.1 3871.9
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 20.0 20.0
Додатковий вкладений капітал 320 3.6 3.6
Резервний капітал 340 61.5 163.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1259.5 2922.6
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 1344.6 3109.8
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1525.6 639.7
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 30.4 55.0
- зі страхування 570 0.0 0.0
- з оплати праці 580 0.0 0.7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 13.5 66.7
Усього за розділом IV 620 1569.5 762.1
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 2914.1 3871.9

Примітки Облiкова полiтика у ПрАТ "ТАХIОН" регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПрАТ "ТАХIОН" "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 02 сiчня 2012 року № 01-01Т/2012-Б. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики. До форми №1, протягом звiтного перiоду коригувань та змiн не вносилось.
Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи
Нематерiальнi активи по первiснiй вартостi станом на 31.12.2012 року складають – 138,4 тис.грн. За 2012 рiк придбано нематерiальних активiв на 7,0 тис.грн., а вибуло -2,2 тис.грн.
Накопичена амортизацiя складає – 96,8 тис.грн.; залишкова вартiсть - 41,6 тис.грн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2012 року складають - 23,8 тис.грн.
Станом на 31.12.2012 року у ПрАТ "ТАХIОН" є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 2841,2 тис.грн., амортизацiя (знос) яких складає 1088,6 тис.грн. Залишкова вартiсть становить 1752,6 тис.грн. Протягом року придбано основних засобiв на суму – 664 тис.грн. Вибуло за рiк – 71,8 тис.грн.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Iндексацiї основних засобiв у 2012 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об’єкту. Методи визначення зносу вибранi у товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Запаси
Виробничi запаси станом на 31.12.2012 року складають 380,1 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 193,0 тис.грн.
Готова продукцiя станом на 31.12.2012 року вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО - за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили до товариства (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятим у ПрАТ "ТАХIОН" облiкової полiтики.
Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2012 роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть складає 656,4 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 280,5 тис.грн., а саме:
- за роботи, послуги – 568,7 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 30,4 тис.грн.;
- iз бюджетом – 3,6 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 2,7 тис.грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 84,1 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 252,8 тис.грн.;
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31.12.2012 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 34,9 тис.грн., що на 33,6 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2012 року.
Станом на 31.12.2012 року грошовi кошти та їх еквiваленти у iноземнiй валютi складають 882,6 тис.грн., що на 516,8 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2012 року.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2012 року складають 99,9 тис.грн., що на 31,1 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2012 року.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Вiдомостi про власний капiтал.
Статутний капiтал товариства становить 20000,00 (Двадцять тисяч) гривень, який роздiлений на 100 (Сто) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 200,00 (Двiстi) грн. 00 коп.
Статутний капiтал сплачений повнiстю у сумi 20000,0 (Двадцять тисяч) грн. 00 коп.
Додатковий капiтал складає 3,6 тис.грн.
Резервний капiтал складає 163,6 тис.грн. До резервного капiталу направлено – 102,1 тис.грн. прибутку.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2012 року складає 2922,6 тис.грн., що на 1663,1 тис.грн. бiльше нiж станом на 01. 01.2012 року.
Загальна сума власного капiталу на 31.12.2012 року – 3109,8 тис.грн., що на 1765,2 тис.грн. бiльше нiж станом на 01. 01.2012 року. Нарахованi та виплаченi дивiденди у сумi 50,0 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Зобов’язання:
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2012 року вiдсутнi
Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012 року складають – 762,1 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 807,4 тис.грн. (Кредиторська заборгованiсть є поточною зi термiном виникнення до одного року), а саме:
- за товари, роботи, послуги – 639,7 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшились на 885,9 тис.грн.,
- з бюджетом – 55,0 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 24,6 тис.грн.,
- з оплати працi – 0,7 тис.грн.
- iншi поточнi зобов'язання – 66,7 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 53,2 тис.грн.
Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Керівник А.А. Стеценко
Головний бухгалтер А.А. Стеценко

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4962.3 3324.4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 418.5 ) ( 352.2 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 4543.8 2972.2
Інші операційні доходи 040 32.3 679.5
Інші доходи 050 0.0 0.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 4576.1 3651.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 2154.9 ) ( 1842.0 )
Інші операційні витрати 090 ( 571.4 ) ( 1529.3 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 20.8 ) ( 2.1 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 2747.1 ) ( 3373.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 1829.0 278.4
Податок на прибуток 140 ( 13.8 ) ( 55.1 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 1815.2 223.3
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ТАХIОН" складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з затвердженими Нацiональними Стандартами бухгалтерського облiку для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв i процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог НСБО № 9 "Запаси".
До форми № 2-м, протягом року коригувань та змiн не вносилось.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за рiк складає 4962,3 тис.грн.
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод – 4543,8 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи – 32,3 тис.грн.
Iншi доходи – вiдсутнi тис.грн.
Разом чистi доходи склали – 3651,8 тис.грн.
Разом витрати склали – 3428,5 тис.грн., а саме:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 2154,9 тис.грн.,
- iншi операцiйнi витрати – 571,4 тис.грн.
- iншi витрати – 20,8 тис.грн.
- податок на прибуток – 13,8 тис.грн.
Чистий прибуток (ряд 150) за звiтний 2012 рiк становить – 1815,2 тис.грн.
Керівник А.А. Стеценко
Головний бухгалтер А.А. Стеценко

Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАХIОН" станом на 31.12.2012 року.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАХIОН" (надалi ПрАТ "ТАХIОН"), що додається, яка включає Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31 грудня 2012 року та опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Основнi вiдомостi про емiтента:
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАХIОН".
2. Код ЄДРПОУ – 24487975;
3. Мiсцезнаходження: 61202, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Ахсарова, буд. 11, кв. 18; тел. (057) 712-02-08;
4. Дата державної реєстрацiї – 26.11.1996 року.
Опис аудиторської перевiрки:
Аудит проведений у вiдповiдностi до чинного законодавства України, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, Мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", згiдно з якими вимагається, щоб спланована та проведена аудиторська перевiрка з цiллю збору достатнiх доказiв того, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих помилок, була проведена, використовуючи тести, iнформацiю, яка пiдтверджує цифровий матерiал, який покладено у основу звiтностi.
Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31 грудня 2012 року який складає повний комплект фiнансової звiтностi.
Пiдготовка, та проведення аудиту, пiсля необхiдної стадiї планування, яка здiйснюється задля виявлення суттєвостi можливих помилок, здiйснено на рiвнi, що дозволяє iз достатнiм рiвнем впевненостi робити висновки щодо достовiрностi фiнансової звiтностi. Аудитор використав принцип вибiркової перевiрки, метод опитування та аудиторськi тести. Метод суцiльної перевiрки був використаний у вiдношеннi тих матерiалiв, якi можуть, на професiйну думку аудитора, суттєво вплинути на результати перевiрки.
Концептуальну основу фiнансової звiтностi Товариства складають нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, якi чиннi в Українi на дату балансу. На нашу думку фiнансова звiтнiсть Товариства складена за принципом ведення бухгалтерського облiку за iсторичною собiвартiстю та у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99р. № 996 та вимог застосованої концептуальної основи з дотриманням Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Аудиторський висновок складений у вiдповiдностi до Рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв (Положень) Бухгалтерського Облiку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки, щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудитор не засвiдчує фiнансову звiтнiсть i не гарантує, що фiнансова звiтнiсть є абсолютно правильною, аудитор висловлює своє професiйне судження стосовно фiнансової звiтностi пiдприємства.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки:
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора), на думку аудиторiв, є умовно-позитивним (iснує несуттєва невпевненiсть). Пiдставою для модифiкацiї є те, що аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв станом на 31 грудня 2012 року, оскiльки не був запрошений для проведення цiєї процедури ПРАТ "ТАХIОН", що є певним обмеженням аудиту. Проте коригування на думку аудитора якi могли б бути необхiдними пiсля проведення iнвентаризацiї суттєво не вплинули би на достовiрнiсть та об'єктивнiсть фiнансової звiтностi.
На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли би бути потрiбнi, якщо аудитор був би в змозi пiдтвердити кiлькiсть запасiв, повний пакет фiнансової звiтностi справедливо й достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан ПРАТ "ТАХIОН" станом на 31.12.2012 р. та його фiнансовi результати за 2012 рiк, що закiнчився на зазначену дату, складений вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi (Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, якi чиннi в Українi на дату балансу та прийнятої Облiкової полiтики). Данi фiнансової звiтностi ПРАТ "ТАХIОН", на думку аудиторiв, вiдповiдають даним облiку. Також данi окремих форм звiтностi не суперечать одна однiй у вiдповiдностi до наказу Мiнiстерства Фiнансiв України "Методичнi рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi" вiд 22.12.2008 року № 1524 (iз змiнами, внесеними згiдно з Наказами Мiнiстерства фiнансiв № 1572 вiд 29.12.2009 № 72 вiд 15.02.2010 № 10 вiд 12.01.2011 № 722 вiд 15.06.2011).
Звертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Iнша допомiжна iнформацiя.
Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам законодавства (п.3 ст. 155 ЦКУ).
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") по результатам аудиту не виявлено.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" по результатам аудиту не здiйснювалось.
Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв. Товариство застосовує систему внутрiшнього контролю, яка полягає в перевiрцi вже виконаних операцiй з метою перевiрки їх на вiдповiднiсть iнструктивним матерiалам, вказiвкам та нормативним актам дiючого законодавства.
Iнформацiя, отримана в результатi аудиторських процедур, а саме iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв, не виявила суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк, згiдно вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi".
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
1. Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЮНIС" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ.
2. Свiдоцтво № 0919 про внесення до Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, що затверджене рiшенням Аудиторської палати України вiд 30 листопада 2010 року № 222/3 та чинне до 30 листопада 2015 року.
3. Україна, 61052, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Червоножовтнева, 8; Адреса для кореспонденцiї: 61052, м. Харкiв-52, а/с 325; тел./факс (057) 754-86-99, 752-67-62, 764-50-55; e-mail: junisaudit@ukr.net.
Дата i номер договору на проведення аудиту:
Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi вiд 08.02.2013 року за № 003/АФЗ/2013.
(При укладаннi договору було досягнуто згоди вiдносно точного характеру завдання, а також форми та змiсту аудиторського висновку.)
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку – 21 лютого 2013 року
Дата закiнчення– 26 лютого 2013 року.